Zeven stadswoningen en dertien appartementen
midden in het stadshart van Den Helder

De ZUSTERS – Kopersinformatie

U kunt ervan overtuigd zijn dat wij, indien u besluit een woning van ons te kopen, alles in het werk stellen om het vertrouwen dat u ons geeft waar te maken. De woningen worden (af)gebouwd conform de desbetreffende technische omschrijving en tekeningen naar de eis van goed en deugdelijk werk, met inachtneming van de voorschriften van overheid en nutsbedrijven. Onderstaand geven wij u algemene kopersinformatie.
Bouwplan

Het ontwikkelen van een bouwplan is een voortdurend proces waarbij, naarmate dit proces vordert, een steeds verdere verfi jning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. De situatietekening die in de brochure is opgenomen, betreft in nagenoeg alle gevallen een momentopname. Wijzigingen met betrekking tot situering van groenstroken, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen en dergelijke kunnen zich dan ook voordoen. Uitdrukkelijk wijzen wij u erop dat tekeningen, voor zover niet behorend bij een bestemmings- of uitwerkingsplan, geen juridische werking hebben, zodat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Kavel en situatie

Na oplevering zal door het kadaster de definitieve inmeting van de kavel worden verzorgd. Het meer of mindere hierin is niet verrekenbaar en geeft geen recht tot ontbinding van de koop- en aannemingsovereenkomst. Maatafwijkingen in de situatie geven eveneens geen recht tot ontbinding van de koop- en aannemingsovereenkomst.

Maatvoering en materiaalkeuze

Kleine wijzigingen in maatvoering en materiaalkeuze, die tijdens de uitvoering van het werk noodzakelijk of gewenst blijken, evenals wijzigingen ter voldoening aan de overheidseisen en voorschriften, worden uitdrukkelijk voorbehouden. De verkoper heeft het recht af te wijken van het in de technische omschrijving gestelde, indien dit architectonisch of technisch gewenst is, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in de brochure opgenomen artist impressies van de betreffende woningen. Deze tekeningen en de maquette dienen enkel ter illustratie; om u een idee te geven van het uiterlijk van de woningen. De exacte gevelkleuren worden door de architect in de kleur- en materiaalstaat (nader) vastgesteld.

Verzekeringen

Tijdens de bouw zijn de woningen en appartementen door Woningstichting Den Helder verzekerd tegen de risico’s van brand- en stormschade, middels een zogenaamde doorlopende CAR verzekering. Na de oplevering is de woning en het appartement voor uw eigen risico. Wij adviseren u daarom nadrukkelijk uw woning of appartement vanaf de opleveringsdatum te verzekeren.

Vrij op naam (V.O.N.)

De woningen en appartementen worden “Vrij op naam” aan u verkocht. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die met het kopen van de woning in de koop-/ aanneemsom zijn opgenomen.

 • De notariskosten inzake levering-/ eigendomsakte;
 • BTW (thans 21%, eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend);
 • De kosten van de kadastrale inmeting;

Tevens zijn in de koop-/ aanneemsom de volgende kosten
opgenomen;

 • De grondkosten;
 • De bouwkosten;
 • Het architectenhonorarium;
 • De verkoopkosten;
 • De gemeentelijke leges;
 • De aanlegkosten t.b.v. NUTS zoals elektra, gas, water, riolering;

De met de financiering van uw woning of appartement verband houdende kosten zijn niet in de koop-/ aanneemsom begrepen. Deze eenmalige kosten kunnen zijn:

 • De kosten verbonden aan het sluiten van een hypothecaire lening (afsluitkosten, taxatiekosten etc.);
 • Rente over de grondkosten en eventueel reeds vervallen termijnen van de aanneemsom
 • De notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte;
 • Aansluitkosten voor levering van verwarming, water, elektra, telefoon en CAI.

Nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst heeft getekend, ontvangt u als regel binnen enkele dagen een kopie van de akte. U dient vervolgens zo spoedig mogelijk de financiering te regelen. De transportdatum zal nader worden bepaald.

Garantie

Woningstichting Den Helder staat garant voor de kwaliteit van de woningen. Woningstichting Den Helder garandeert dat uw woning zonder extra kosten wordt afgebouwd.

 • Indien tijdens de bouw zou blijken dat de bouwondernemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, blijft u niet met een half afgebouwde woning zitten.
 • De garantietermijnen op de diverse bouwonderdelen zijn vastgelegd in het bouwbestek. Het bouwbestek is gewaarmerkt en gedeponeerd bij Notarissencombinatie Den Helder.
 • Bij de oplevering van de woning of appartement wordt een lijst verstrekt met daarop aangegeven welke garantietermijnen gelden op welke bouwonderdelen.
De hypotheek

Voor het kopen van een woning heeft u geld nodig. De meeste mensen lenen dit geld, of een deel hiervan, en de woning staat als onderpand tegenover de lening, de zogenaamde hypotheek. De hypotheek komt tot stand door het passeren van de hypotheekakte bij de notaris. Daar gaat het aanvragen van een off erte en dergelijke aan vooraf. Omdat er diverse hypotheekvormen zijn, is het belangrijk om u goed te laten voorlichten, want u gaat voor langere tijd financiële verplichtingen aan en deze dienen bij uw persoonlijke leefomstandigheden te passen. U bent volledig vrij in uw keuze van hypotheekverstrekker. Kosten voor de hypotheek en hypotheekakte zijn voor uw eigen rekening.

Datum van levering

Voor de datum van ondertekening van de notariële akte van levering ontvangt u van de notaris een afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigde, bedrag is aangegeven. Ook blijkt uit deze afrekening welk bedrag de notaris zal ontvangen van u of uw geldverstrekker. Indien u een deel van de koopsom uit eigen middelen betaalt, wordt ervan uitgegaan dat u eerst uw eigen middelen aanspreekt en daarna de geldlening. Het bedrag van de geldlening blijft zolang in depot bij de financier. Zolang het depot niet wordt aangesproken, bent u in de regel geen rente aan de financier verschuldigd. Op de datum van levering worden normaliter twee akten getekend, namelijk:

 • De akte van levering van de grond aan de koper;
 • De hypotheekakte met betrekking tot de lening die u van de financier ontvangt.
Bijkomende kosten

Bijkomende kosten voor u kunnen zijn:

 • Notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte;
 • Afsluitprovisie en/of eventuele andere kosten van de financiering.

Indien al met de bouw is gestart en de ondertekening van de notariële akte van levering daarna heeft plaatsgevonden, bent u rente verschuldigd vanaf de aanvang van de bouw, alsmede de eventuele daarna vervallen bouwtermijnen in verband met de voortgang van de bouw.

Appartementsrecht en servicekosten

Het appartementencomplex moet wettelijk door een akte van een splitsing worden verdeeld in appartementsrechten. Als koper van zo’n appartementsrecht wordt u eigenaar van zo’n appartementsrecht. Ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen wordt een vereniging van eigenaren (VVE) opgericht, waarvan u rechtswege lid zult worden. Het bestuur wordt gekozen door de leden en behartigt de dagelijkse gang van zaken. In de splitsingsakte wordt een reglement opgenomen met de rechten en plichten van de verschillende eigenaren.

Alle eigenaren in het appartementencomplex delen in de gemeenschappelijke kosten en schulden van het complex. In dit verband worden onder andere, maar niet uitsluitend genoemd beheers- en administratiekosten, de kosten voor opstal- en aansprakelijkheidsverzekeringen, onderhoud en schoonmaak van de buitenzijde, onderhoud en schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimten en installaties en vaak ook het wassen van de ramen. Bovendien hebben VVE’s sinds enige jaren een wettelijke verplichting om financiële middelen te reserveren voor toekomstig onderhoud van het appartementencomplex. Alle eigenaren van het appartementencomplex delen in de kosten en reserveringsplichten door periodiek (meestal per maand of per kwartaal) een bedrag van servicekosten te betalen aan de VVE. De VVE stelt in haar vergadering(en) de hoogte vast van de servicekosten die haar leden per oppervlakte van de appartementen en/of parkeerplaatsen dienen te voldoen. Het is daarom verstandig te allen tijde de vergadering van de VVE bij te wonen.

Woningstichting Den Helder is niet verantwoordelijk voor de hoogte van de servicekosten die de VVE noodzakelijk acht en uiteindelijk vaststelt.

Termijnnota's na het transport

De nota’s van de bouwtermijnen, die u ontvangt via een termijnoverzicht nadat u bij de notaris bent geweest,worden op uw aanvraag door de financierder (doorgaans de hypotheekbank) betaald uit het depot.

Opleveringsprocedure

Wanneer de woning gereed is krijgt u schriftelijk bericht over de definitieve datum van oplevering. Dit bericht ontvangt u ongeveer vier weken voor die datum. Tegelijkertijd zenden wij u de eindafrekening, dat wil zeggen de laatste termijn en een opgave van de rente over de eventueel niet tijdig betaalde termijnen. Wanneer u de eindafrekening heeft betaald en de woning op uw naam is overgeschreven (oftewel getransporteerd), wordt op de afgesproken datum de woning aan u opgeleverd en de sleutels aan u overhandigd. Dit betekent dat 100% van de aanneemsom in bezit van de ondernemer moet zijn, inclusief eventueel verschuldigde rente en meerwerk nota’s. Na 3 maanden vindt de controle plaats van de gemelde (verborgen) gebreken, waarna de in
depot gestorte 5% wordt vrijgegeven.

Meer info
Opties / meer- en minderwerk

Vanzelfsprekend bestaat de mogelijkheid de woning op onderdelen te wijzigen en meer naar uw persoonlijke wensen in te vullen. Geeft u dit echter wel in een zeer vroeg stadium aan bij de aannemer zodat eventuele meerkosten tot een minimum beperkt kunnen blijven.

 • Veelal wordt door de aannemer gewerkt met vaste onderaannemers voor tegelwerk, elektra, loodgieterswerk en sanitair.
 • Met deze onderaannemers is een inspanningsverplichting aangegaan opdat deze bedrijven onderdelen kunnen leveren en aanbrengen voor de oplevering.
Meer info
Gebruikershandleiding

Bij de oplevering van de woning ontvangt de koper een gebruikshandleiding waarin onder andere is opgenomen:

 • De te volgen procedure direct na de oplevering;
 • Aanwijzing voor ingebruikname de woning;
 • Instructies voor het gebruik en de bediening van de installaties;
 • Advies voor onderhoud van buitenschilderwerk;
 • Revisietekeningen van de technische installaties;
 • Garanties.
Geschillen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Indien tussen partijen onverhoopt een geschil ontstaat dat niet in minnelijk overleg kan worden opgelost zal dat geschil in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Alkmaar.

Disclaimer

De verkoopdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, welke onder andere zijn verstrekt door de architect en de adviseurs van dit plan alsmede gemeentelijke instanties. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. Woningstichting Den Helder is gerechtigd tijdens de ontwikkeling en (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt mits deze wijzingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de woning. Deze wijzigingen zullen geen recht geven tot het vragen van verrekening van mindere of meerdere kosten.

De op de tekeningen aangegeven maten zijn “circa maten”. Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking.

Aan de realisatie van ‘de ZUSTERS’ werken

Projectontwikkelaar
Woningstichting Den Helder
Constructeur
A. Harder B.V.
Architect
Office Winhov
Makelaar
Colthof Makelaardij
Aannemer
Dozy Bouwen en Ontwikkelen
Notaris
Notarissencombinatie Den Helder